VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU VE ŞİKAYET

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda başvuru ve şikayet mekanizması öngörüldüğü gibi konuya ilişkin ayrıntıları düzenleyen Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından kabul edilmiştir.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 4. maddesi uyarınca kişisel verisi işlenen gerçek kişiler, veri sorumlusuna başvuru hakkına sahip olup başvurularını Türkçe olarak yapmak kaydıyla bu haktan yararlanabilir.

KVKK’nın “Veri Sorumlusuna Başvuru” başlığı altında düzenlenen 13. maddesi uyarınca ilgili kişi, bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtildiği üzere kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veri sorumlusuna iletir.

Başvuruda;

  1. Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
  2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
  3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
  4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
  5. Talep konusu bulunmalıdır.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 6. maddesi uyarınca veri sorumlusu, ilgili kişi tarafından yapılacak başvuruları etkin, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlü olup başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınabilir. Başvurunun, veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması halinde alınan ücret ilgiliye iade edilir. Cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti kadar ücret alınabilir.

Veri sorumlusu, yapılan başvuruyu kabul edebilir, reddedebilir ya da en geç 30 günlük süresi içerisinde cevap vermeyebilir. Birinci durumda veri sorumlusunun talebin gereğini yapması gerekir. İkinci ve üçüncü durumda ya da veri sorumlusunun verdiği cevabın yeterli görülmemesi halinde ilgili kişi, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde kurula şikayet yoluna gidebilir.

KVKK 14. maddesine göre veri sorumlusuna başvuru yolu tüketilmeden şikayet yoluna başvurulamayacak olup kişilik hakları ihlal edilenlerin, genel hükümlere göre tazminat hakkı saklıdır.

Kurul, şikayet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar.

Veri sorumlusu, Kurulun, inceleme konusuyla ilgili istemiş olduğu bilgi ve belgeleri on beş gün içinde göndermek ve gerektiğinde yerinde inceleme yapılmasına imkan sağlamak zorundadır.

Şikayet üzerine yapılan incelemede Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikayet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır.

Şikayet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması halinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir.

Bunun yanında bazı özel durumlarda farklı önlemler de alınabilir. İhlalin yaygın olduğunun tespit edilmesi halinde Kurul, bu konuda ilke kararı alabileceği gibi telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması halinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.

Av. Funda ÖKSÜZ

f.oksuz@kvkkdanismanlik.com