X

Bilgi Almak İçin:

Bursa Ofis: 0 224 452 53 83

İzmir Ofis: 0 232 462 26 04

E-posta: kvkk@kvkkdanismanlik.com

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyum Danışmanlığı Hizmeti fiyat teklifi almak için lütfen tıklayınız .

Kişisel Veri Envanteri Hazırlama ve Takip Programının demo sürümünü incelemek için lütfen tıklayınız.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkının Dayanağı Nedir?

13.05.2010 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın “Özel hayatın gizliliği” başlığı altında düzenlenen 20. maddesine eklenen fıkra ile herkesin, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahip olduğu, bu hakkın kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsadığı, kişisel verilerin, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebileceği ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usullerin kanunla düzenleneceği belirtilmiş olup kişisel verilerin korunması anayasal güvence altına alınmıştır.

Bu kapsamda 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 07.04.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

İlgili kişi kimdir?


Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veri olup 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 2. maddesinde kanun hükümlerinin kişisel verileri işlenen gerçek kişiler hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Yine Kanunun “Tanımlar” başlıklı 3. maddesinde ilgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişi olarak tanımlanmış ve Yasanın ifadesi ile ilgili kişinin yalnızca gerçek kişi olması öngörülmüştür.

Veri sorumlusu kimdir?


6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlusu; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Veri işleyen ise veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişidir.

Veri sorumlusu ifadesi ile kişisel veri işleme faaliyetinden sorumlu olan bir kişiden bahsedilmemektedir. Bu noktada özel sektörde veya kamu sektöründe faaliyet gösteren tüzel kişiliğe sahip kuruluşlarda veri sorumlusu, tüzel kişiliğin bizzat kendisidir.

Kanun Kimleri Kapsar?


6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 2. maddesi uyarınca bu Kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır.

VERBİS Nedir?


Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun gözetiminde, Başkanlık tarafından kamuya açık olarak tutulan sicildir. Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine kayıt olacak tüzel kişiler açısından bir ayrım yapılmamıştır. Dolayısıyla hüküm, kamu ve özel hukuk tüzel kişileri için geçerlidir.

VERBİS’te yer alan bilgiler; veri sorumlusunun bilgileri, kişisel veri işleme amaçları, veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri hakkındaki açıklamalar, kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler, kişisel verilerin işlendikleri amaç için geçerli olan azami süre, veri güvenliğine yönelik idari ve teknik tedbirler kamu ile paylaşılmaktadır.

Kişisel Verileri Korunma Kurulu Güncel Karar ve Karar Özetleri

28-05-2020

Kurul Karar Özeti


“İlgili kişinin kişisel verilerinin, hakkında icra takibi yapan avukat tarafından hukuka aykırı olarak işlenmesi ve açıklanmasına ilişkin şikayet” ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 28/05/2020 Tarihli ve 2020/429 Sayılı Karar Özeti

23-06-2020

Kurul Kararı


Kişilerin Ad ve Soyadı ile Arama Motorları Üzerinden Yapılan Aramalarda Çıkan Sonuçların İndeksten Çıkarılmasına Yönelik Talepler ile ilgili olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 23/06/2020 Tarihli ve 2020/481 Sayılı Kararı

23-06-2020

Kurul Kararı


"Veri Sorumluları Siciline Kayıt Tarihlerinin Uzatılması İle İlgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 23/06/2020 Tarihli ve 2020/482 Sayılı Kararı

23-06-2020

Kurul Karar Özeti


“Ülkemizde temsilciliği bulunan bir yabancı bankanın 6698 sayılı Kanun kapsamında veri sorumlusu sayılıp sayılmayacağı ve Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü hakkındaki görüş talebi” ile ilgili olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 23.06.2020 tarihli ve 2020/471 sayılı Karar Özeti

07-05-2020

Kurul Karar Özeti


“İlgili kişiye ait Medula Eczane çıktılarının eczacının eşi tarafından kullanılması” hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 07/05/2020 Tarihli ve 2020/355 Sayılı Karar Özeti

30-04-2020

Kurul Karar Özeti


Kurumumuza Bir Şahıs Tarafından Vekaleten İntikal Ettirilen Usulen Eksik Nitelikteki Çok Sayıda Başvuru Hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 30/04/2020 Tarihli ve 2020/325 Sayılı Karar Özeti

Danışmanlık Süreci Nasıl İşliyor?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyum danışmanlık hizmetinde öncelikle veri sorumlusunun VERBİS ön kaydı yapılır. İrtibat kişisi başkanlığında Kişisel Verileri Koruma Komitesi kurulur.

Firmada bulunan her departman ile görüşme sağlanarak tamamlanan kişisel veri işleme analizinin ardından firmanın kişisel veri işleme envanteri oluşturulur.

Kişisel veri işleme envanteri uyarınca kişisel veri işleme şartları ve amaçları incelenmek suretiyle hukuka uygunluk denetimi yapılır ve envantere göre aydınlatma metinleri, açık rıza metinleri, gizlilik sözleşmeleri ve talimatlar hazırlanır.

Veri sorumlusunun elektronik veya fiziki bilgi yönetim sistemlerinde yaşayabileceği kişisel veri sızıntılarına karşı önlem alması için yerinde idari ve teknik risk tespiti yapılır. Hazırlanan risk yönetim politikasına göre tespit edilen riskler değerlendirilir ve risk analizi yapılır. Yapılan risk analizine göre idari ve teknik risklerin ortadan kaldırılması veya azaltılmasında uygulanacak tedbirlerin veri sorumlusunun mevcut yapısına entegrasyonu için danışmalık desteği verilir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYUM DANIŞMANLIĞI TANITIM VİDEOSU

Detaylı bilgi ve danışmanlık hizmeti almak için lütfen bize ulaşın

kvkk@kvkkdanismanlik.com

Bize Ulaş

BURSA MARMARA MERKEZ OFİS Konak Mah. Yıldırım Cd. Karadut Sk. Gençarslanlar İş Mrk. No:152 K:4 D:66
Nilüfer/BURSA
İZMİR EGE İRTİBAT OFİSİ Mansuroğlu Mh. 1593/1 Sk. No:1 D:79
Bayraklı/İZMİR
BURSA MARMARA MERKEZ OFİS 0 224 452 53 83 İZMİR EGE İRTİBAT OFİSİ 0 232 462 26 04

Partek Bilişim

2008 yılında Bursa’da kurulmuş, bilişim teknolojileri danışmanlığı ve bilgi güvenliği danışmanlığı hizmetlerinde sektörel çözümler üretmeyi hedeflemiştir.

Müşterilerine bilişim ve danışmanlık hizmetlerinde rekabet avantajı sağlayan, tecrübeli uzman kadrosu ile hizmet vermektedir.

Müşterilerine pazar koşullarında en uygun fiyatı sağlama gücüne sahiptir. Uzun zamandır sektörde olmanın getirdiği bilgisel gelişimini tamamlamış ve müşteri memnuniyeti ilkesini oluşturmuştur.

Doğru teknoloji ürünleri ile çözüm odaklı hizmet sağlamaktadır. Kurumsal ve Profesyonel markalar ile yapılan iş ortaklıkları, güncel teknoloji ile proje kapsamında yapılan ürün tedariki çalışmaları avantaj sağlamaktadır.

İşletmenize uygun hazırlamış olduğumuz çözümlerle ilgili bilgi almak için formu doldurmanız yeterli

Partek Bilişim’in kişisel verilerin işlenmesine yönelik Ziyaretçi Aydınlatma Metnini okudum, anladım. Bu kapsamda kişisel verilerimin işlenmesini ve hizmet ilişkisi içerisinde olduğu taraflar ile paylaşmasını kabul ediyorum.